Gian Giacomo Poldi Pezzoli between Milan and Europe